Ekonomie

Zajišťujeme doučování, výuku a řešení příkladů z ekonomie pro tyto stupně:

Střední škola

Na základě Vašich požadavků a potřeb Vám sestavíme individuální studijní plán přímo na míru. Ekonomii doučujeme v rozsahu 1. až 4. ročník středních odborných škol – obchodních akademií a středních odborných učilišť.

Doučování ekonomie můžete kombinovat i s doučováním dalších předmětů, v takovém případě Vám přidělíme lektora, který bude mít všestranné zaměření a provede Vás výukou vícero předmětů.

Vyšší odborná škola, Vysoká škola

Doučujeme ekonomii na úrovni VOŠ a VŠ (JU ČB, VŠTE ČB, VŠE Praha, VŠE Jindřichův Hradec – fakulta managementu, ČZU Praha)

  • Mikroekonomie 1,2     (bakalářské, magisterské studium)
  • Makroekonomie 1,2    (bakalářské, magisterské studium)

 

Cena individuálního doučování/výuky (Kč/hod.)

  • SŠ =  180 Kč
  • VŠ = 200 Kč

 

Cena skupinového doučování/výuky (Kč/hod.)

skupinka po 2

  • 130 SŠ
  • 140 VŠ

 

skupinka po 3

  • 100 SŠ
  • 120 VŠ

 

Online řešení příkladů z ekonomie – viz sekce Online řešení příkladů

Sepsání podkladů pro seminární práci z ekonomie - více info

 

Přibližné tematické okruhy: (mikroekonomie 1, makroekonomie 1)

Teorie:
Spotřebitel, poptávka (Individuální, tržní), nabídka, pohyby a posuny poptávkových a nabídkových křivek – jaké vlivy apod., Užitek – měření, teorie měření, Indiferenční analýza, Elasticita – všechny druhy, optimum spotřebitele, zákon rovnosti mezního užitku, odvození křivky poptávky, zákon substituce, linie rozpočtu, ….

Příklady:
Elasticita cenová, důchodová, křížová, výpočet celkového a mezního užitku, Součet individuálních poptávek a nový bod optima, výpočet rovnovážného množství, rovnovážné ceny atd.

Teorie:
Firma, formování nabídky, příjmy, náklady – dělení, náklady v krátkém a dlouhém období, produkční analýza, veličiny produkce – celkový, průměrný, mezní produkt, grafy, vztah mezních a průměrných nákladů, produkční analýza v krátkém a dlouhém období, mezní míra technické substituce, nákladové optimum, příjmy, zisk, přebytek výrobce …

Příklady:
Explicitní, implicitní náklady, výše zisku, ztráty, průměrný, mezní příjem, MRTS, krátké a dlouhé období – náklady, produkce, fixní, variabilní náklady, optimální výstup firmy, apod.

Teorie:
Dokonalá a nedokonalá konkurence, typy NK, analýza firmy v podmínkách DK, NK, body zvratu, bod uzavření firmy v krátkém období, dlouhém období, elasticita nabídky, tržní
rovnováha, příčiny nedokonalé konkurence, vztah mezního a průměrného příjmu v NK, příjem firmy v podm. NK, monopolní síla, Lernerův index, regulace monopolu, základní grafy, oligopol – druhy, alternativní cíle firmy …

Příklady:
Výpočet monopolní síly, bod uzavření firmy, body zvratu, elasticita nabídky, rovnováha na trhu, MR, AR, TR, maximalizace příjmu, zisku,….

Teorie:
Výrobní faktory – nabídka a poptávka, cena VF, Trh práce, půdy, kapitálu, formy kapitálu, příjem z mezního produktu, mezní náklady na VF, MRP=MFC, kapitál – úroková míra, výnosy z kapitálu, důchody a bohatství – rozdělování, skladba důchodů, nerovnosti v důchodech, Lorenzova křivka, Giniho koeficient … Transferový výdělek, Ekonomická renta

Příklady
MRP, MFC, úrokové míry, Giniho koeficient, skladba důchodů, přebytek, nedostatek práce, brutto investice, netto investice, …

Teorie:
AD, AS, makroekonomická rovnováha, spotřeba, investice, základní makroekonomická identita, multiplikátory, AD = C+I+G+NX, efekty AD, růst, pokles AD – důvody, AS – krátké, dlouhé období, potenciální produkt, změny krátkodobé AS – nominální a reálné faktory, rovnováha ekonomiky v dlouhém období, vychýlení v krátkém období…

Příklady:
Výpočet HDP různými způsoby, nominální a reálný HDP – deflátor, změna investic, přírůstek HDP, změna HDP, …

Teorie:
Měření výkonnosti ekonomiky, HDP, HNP, ČDP, meziprodukt, metody výpočtu HDP, ekonomický růst, hospodářské cykly, nabídkové a poptávkové šoky, peníze, funkce peněz, nabídka a poptávka po penězích, bankovní systém v ČR, jednoduchý depozitní multiplikátor, zvýšení a snížení peněžní zásoby, měnová báze, rovnováha na trhu peněz,…

Příklady
Výpočet výstupu důchodovou, výdajovou a výrobní metodou, ČDP, amortizace, přidaná hodnota, změna peněžní zásoby, nabídka peněz, reálná a nominální úroková míra, změna depozit, rezervy u CB ….

Teorie:
Inflace, typy inflace, deflace, dezinflace, příčiny inflace, Phillipsova křivka, měnový kurz, zhodnocení a znehodnocení měny, parita kupních sil, platební bilance – členění, J-křivka, vyrovnání platební bilance, zahraniční dluh, nezaměstnanost, typy, ekonomicky aktivní, neaktivní…

Příklady:
výpočet inflace, absolutní a relativní verze parity kupních sil, zahraniční obchod, míra nezaměstnanosti ….

Teorie:
Fiskální politika, státní a veřejné rozpočty, nástroje fiskální politiky, efekty fiskální politiky, státní dluh, státní rozpočet, vestavěné stabilizátory, diskreční politika, expanzivní a restriktivní fiskální politika, skutečné, strukturální a cyklické saldo rozpočtu, Lafferova křivka, daně, Maastrichtská kritéria

Příklady:
skutečné saldo, deficit, dluh, daňový výnos, složky veřejných rozpočtů, saldo strukturálního rozpočtu,

Teorie:
Měnová – monetární politika, centrální banka, komerční banky, schéma měnové politiky, ČNB, nástroje měnové politiky, expanzivní a restriktivní měn. politika, peněžní zásoba, kvantitativní rovnice peněz, formy a problémy měnové politiky, zahraniční obchod – Vnější obchodní a měnová politika, měnový kurz, komparativní výhody, směna

Příklady:
kvantitativní rovnice peněz, VOMP, měnový kurz, směna, změna nominálního produktu změnou peněz v ekonomice,…