Obchodní podmínky – podklady

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní pojmy

Zhotovitelem je fyzická osoba Ing. Petr Martíšek
IČ 88897745

Objednatelem je fyzická osoba podle objednávky.

II. Všeobecké podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou součástí všech smluv uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem. Odesláním nezávazné objednávky objednatelem souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

III. Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází kontaktováním e-mailem nebo vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách profi-education.cz v sekci řešení příkladů. Smlouva je považována za uzavřenou okamžikem připsání zálohy na účet zhotovitele.

IV. Záloha na dílo

U díla v cenovém rozsahu do 799 Kč je stanovena záloha ve výši 100 % ceny díla. U díla v cenovém rozsahu od 800 Kč do 2599 Kč je objednateli nejprve zasláha e-mailem ukázka díla. Dílo je splatné po udělení souhlasu v pokračování tvorby díla. Záloha je stanovena na 100 % z ceny díla. U díla v cenovém rozsahu nad 2600 Kč je nejprve zaslána e-mailem ukázka díla. Po udělení souhlasu v pokračování tvorby díly je stanovena záloha ve výši 50 % z ceny díla. Po zaplacení zálohy je objednateli e-mailem zaslána polovina díla a výzva k úhradě zbylých 50 % z ceny díla. Po jejím uhrazení je objednateli e-mailem zasláno celé dílo.

Ukázka je objednateli zaslána v přiměřeném rozsahu vzhledem k rozsahu celého díla. Jedná se o cca 5 % z celého rozsahu. Jestliže objednatel není spokojen s ukázkou, má právo na novou ukázku nebo může odstoupit od smlouvy. Pokud zjistíme nekalé jednání s ukázkami (vypracování ukázek prací za účelem vlastního finančního obohacení), podnikneme kroky k zamezení této činnosti – dle občanského a obchodního zákoníku.

Cena za dílo je stanovena na základě oboustranné domluvy (obtížnost, termín, délka – množstevní slevy apod.). Cena za 1 NS začíná na 129 Kč (podklady pro seminární práce).

V. Ochrana osobních údajů

Zhotovitel má povinnost zachovat mlčení o údajích objednatele.

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

Dílo je dodáno v termínu určeném objednatelem při zadání objednávky. Pouze ve vyjímečných případech jako je hospitalizace zpracovatele nebo přírodní katastrofa, může být po předchozí domluvě termín předání díla posunut nebo zhotovitel od smlouvy může odstoupit. Jestliže objednatel nebude souhlasit s posunutím termínu předání díla, bude mu vrácena příslušná výše zálohy. Za případné vzniklé škody nenese zhotovitel odpovědnost.

Zhotovitel je povinen dodržet sjednaný termín odevzdání. Jestliže se protáhne doba na zaplacení zálohy ze strany objednatele, může být adekvátně prodloužen termín na zhotovení celého díla.

Zhotovitel je povinen vytvořit originální dílo a vše řádně citovat.

Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, jestliže objednatel v průběhu zpracování díla klade nové požadavky, které zhotovitel není schopen splnit.

Zhotovitel má právo odmítnout nezávaznou objednávku.

VII. Předání díla

Po zaplacení celé částky je kompletní dílo e-mailem posláno zhotovitelem objednateli. Dílo je doručeno ve formátu, který byl stanoven při objednání.

VIII. Záruka a reklamace

Zhotovitel na vytvořená díla poskytuje záruku 24 měsíců od předání díla.

Objednatel má právo uplatnit reklamaci, jestliže předané dílo nesplňuje jím zadané požadavky. Jedná se o požadavky sjednané při uzavření smlouvy. Objednatel může reklamaci uplatnit i tehdy, pokud v díle shledá faktické chyby. Tyto chyby musí řádně doložit. Pokud tak neučiní předá zhotovitel dílo k posouzení jím určenému odborníkovi.

Na vyřízení reklamace má zhotovitel 7 dnů od přijetí reklamace od objednatele. Jestliže uzná reklamační důvody, má zhotovitel povinnost dílo přepracovat. Na přepracování má zhotovitel 30 dnů. Pokud zhotovitel nemůžeme dílo přepracovat, vzniká mu povinnost vrátit objednateli část peněz. Výše částky je stanovena na základě rozsahu chyb.

Při nemožnosti dodání zadaného díla navrhneme vypracování díla náhradního za již uhrazené peníze. Jako satisfakce bude nové dílo ve vyšší cenové relaci než původní zaplacená částka.

IX. Ostatní dodatky

Zhotovitel vytváří pouze podklady pro školské práce. Nenabádá objednatele, aby podklady vydával za svou školní práci.

Obchodní podmínky jsou platné od 18. 09. 2015.